Food Pro·tec·ts – a German-Dutch INTERREG V A-project

IIC: Analyse

Economische analyse en beoordeling van de technologieën

De algemene doelstelling van deze cluster is tweeledig: (1) het toevoegen van waarde aan de innovatie- of productontwikkelingsclusters binnen het project, en (2) het overbruggen van de kloof tussen technologische innovatie en marketing en consumenten, overheden, enz. De focus van de activiteiten ligt op de economische gevolgen voor de Euregio, d.w.z. het economische niveau: dit omvat niet alleen de individuele producenten en gebruikers, maar ook de gehele dierlijke productiesector binnen de Euregio.

Het Duits-Nederlandse grensgebied wordt gekenmerkt door enerzijds de economische integratie van het productiegebied en anderzijds de regelgeving van verschillende nationale en regionale overheden. Daarom zal het cluster vooral de aspecten evalueren waarmee deze situatie rekening moet houden: Welke invloed hebben nieuwe processen of nieuwe producten op het grensoverschrijdende productieproces, welke synergieën bestaan er met de invoering van nieuwe systemen voor ondernemers in de gemeenschappelijke productieruimte, met welke risico's moet rekening worden gehouden bij een vertraagde invoering van nieuwe systemen (bv. vaccinatie in geval van een dierepidemie, nieuwe certificaten voor diervoeders, bevindingen inzake ziekteverwekkers vóór grensoverschrijdend vervoer van dieren)?

Dit cluster ontwikkelt onder leiding van de Social Science Group van Wageningen University exploitatieplannen voor de verschillende projectinnovaties. Anderzijds zullen studies worden uitgevoerd om de markteffecten in het kader van de nieuwe systemen te onderzoeken (bv. na de marktintroductie van nieuwe producten of regelgeving). De studies omvatten kosten-batenanalyses, regelgevende aanbevelingen voor het tijdstip van marktintroductie en strategische opties voor de lange termijn.

In nauwe samenwerking met het TEIC wordt de gehele 'omgeving' van technologische innovatie meegenomen in de discussie en kennisoverdracht, zodat belangrijke bevindingen voor de exploitatiestudies en -plannen kunnen worden verzameld. Deze hebben betrekking op de drie belangrijke evaluatiecriteria: People (mensen), Planet (ecologie) en Profit (economie) vooral vanuit euregionaal oogpunt.

Op basis van de onderzoeksresultaten worden vervolgens beleidsnota's opgesteld waaruit concrete aanbevelingen voor actie kunnen worden afgeleid. Deze zijn zowel gericht tot de betrokken bedrijven als tot de verantwoordelijke besluitvormers van de nationale autoriteiten (bijvoorbeeld op het gebied van diergezondheid, voederveiligheid, dierenwelzijn, efficiënt gebruik van hulpbronnen, enz.)

 

Milestones

  • WP 1 Technologische innovatie in relatie tot de grensoverschrijdende economische ruimte (projectjaren 1-4)
  • WP 2 Technologische innovatie in relatie tot marketing en consumenten (projectjaren 1-4)


Looptijd: 01-07.2016 - 30-06-2020
Totale kosten (indicatief): € 321.288,00

Het cluster wordt door de volgende partner begeleid: